Az úgynevezett elfeledtetéshez való jogról az európai általános adatvédelmi rendelet GDPR 17. cikke rendelkezik.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti rendelkezések alól vannak kivételek, melyek a következők:

  1. a) az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. b) az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. c) az adatkezelés szükséges a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. d) az adatkezelés szükséges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A fenti kitételek 2018. május 25-étől érvényesek, mivel a GDPR akkor lép hatályba.

A bíróság azt állapította meg, hogy mivel a Charta 7. és 8. cikkében foglalt alapvető jogaira tekintettel az érintett kérheti, hogy a kérdéses információt többé ne tegyék hozzáférhetővé egy találati lista segítségével a nagy nyilvánosság számára, e jogok főszabály szerint nemcsak a keresőmotor működtetőjének gazdasági érdekét előzik meg, hanem a nyilvánosság ahhoz fűződő érdekét is, hogy az érintett személy nevére vonatkozó keresés során meg lehessen találni az említett információt.

Nem ez a helyzet ugyanakkor abban az esetben, ha valamilyen sajátos okból kifolyólag – például az érintett személy közéletben játszott szerepe folytán – úgy tűnik, hogy az alapvető jogaiba való beavatkozást igazolja az említett nyilvánosság ahhoz fűződő nyomós érdeke, hogy a kérdéses információhoz hozzá lehessen férni azáltal, hogy az szerepel a találati listán.

 

A Google Inc. székhelye:

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

 

Törlést ITT lehet kérni, legfőképpen akkor, ha a megjelenített találatok nem megfelelőek, vagy már nem relevánsak, illetve túlzott mértékűek, legalábbis a Google szerint.

Üdvözlettel:

MNS Védelem Kft.

 

Ön felkészült a kezelésére?

Díjmentes konzultáció keretében megvizsgáljuk, az Ön cégének milyen jellegű adatvédelmi feladatokat kell ellátnia, és milyen változásokat hozhat az új rendelet.

Töltse ki az űrlapot és szerezze be azt a tudást, amivel időben felkészülhet a változásokra!

E-mail cím:*
Cég név:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Telefon szám:*Az űrlap kitöltése után 72 órán belül keresni fogja kollégánk a részletekkel kapcsolatosan!